Mens

Mens

In de aanpak van Hof Vision staat de mens centraal. Bij de handelingsanalyse wordt gekeken of de ICT en de achterliggende werkprocessen en informatiestromen doelmatig en gebruikersvriendelijk zijn ingericht. Stelt de ICT-omgeving de medewerker in voldoende mate in staat zelf keuzes te maken en invloed te hebben op het werk? Soms is dat het geval, maar zijn er toch problemen. Iemand of een heel team functioneert dan desondanks niet optimaal. De problemen kunnen dan alleen verklaard worden vanuit de mens of mensen.

Hof Vision heeft een model ontwikkeld, waarmee de situatie helder in kaart wordt gebracht. Zijn bijvoorbeeld de gestelde doelen en werkprocessen duidelijk? Worden ze door iedereen op dezelfde manier begrepen of geïnterpreteerd? Zijn er weerstanden en zo ja, wat is de oorzaak en wat is het nut daarvan? Als er psychologische factoren in het spel zijn, biedt Hof Vision kortdurende coaching trajecten die erop gericht zijn vastgelopen situaties weer snel een positieve wending te geven.

Het kan ook zijn dat het gedrag of de verschijning van een medewerker de verkeerde signalen uitzendt, waardoor ruis in het team ontstaat. Een specialisatie van Hof Vision is advies op het gebied van persoonlijke presentatie en kleding van werknemers.

Zowel werkgevers als individuele werknemers of ZZP’ers kunnen terecht bij Hof Vision.

Psychologie

Weerstanden kunnen nuttige informatie bevatten! Door daarmee aan de slag te gaan, kan de werkgever zijn voordeel doen en van een zich verzettende een meewerkende medewerker maken. Maar er kunnen ook psychologische factoren in het spel zijn. De manier waarop een medewerker denkt, situaties interpreteert of tegen bepaalde dingen aankijkt, of (verkeerde) verwachtingen kunnen negatieve emoties veroorzaken, zoals frustratie, angst onzekerheid. Dan worden moderne psychologische inzichten en technieken aangeboden, zowel aan individuele medewerkers als aan teams en/of managers. Meestal is het mogelijk de weerstand om te buigen naar een positieve houding en hernieuwd plezier in het werk.

Coaching

Hof Vision biedt in deze gevallen kortdurende interventies. Meestal volstaan enkele gesprekken met een medewerker en/of enkele sessies met een team. Daarbij wordt gewerkt aan zelfkennis, competentiemanagement en teambuilding. Bij dit laatste wordt uitgegaan van individuele sterke en zwakke punten – en het zodanig samenwerken dat ieder tot zijn recht komt. Er worden bewezen technieken aangeleerd om beter met moeilijke situaties om te gaan en oplossingsgericht te denken.